Menu przedmiotowe:
Galeria
14
,,Święto Policji 2008' Komenda Powiatowa Policji w SzczytniePraca w Policji

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

Procedura rekrutacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie oraz w   Komendach Miejskich/Powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na 2014 rok


Terminy i limity przyjęć:

2 kwietnia 2014 r.– 30 osób,
2 czerwca 2014 r.– 25 osób,
5 sierpnia 2014 r.– 28 osób,
7 października 2014 r. – 42 osoby,
2 grudnia 2014 r.– 45 osób.


Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

·       obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

·       nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

·       posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

·       korzystający z pełni praw publicznych,

·       posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

·       dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych  w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI
             POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

1.     podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
- (należy wskazać jednostkę Policji),

2.     wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,

3.     dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe
- (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

4.     dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

5.     świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

6.     książeczka wojskowa (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową - (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej) Policji.  

 


Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie – w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 9.00-14.00 /adres: 10 – 049 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, numer pokoju 5 oraz 7, numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404. numer faksu 522 4405/

 

Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-04-17
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 14
2. Wypadki drogowe: 6
    - ranni: 7
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 47
4. Nietrzeźwi kierowcy: 7
Ostatnia aktualizacja: 2014-04-17
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.