Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Aby uświadomić społeczeństwu, czym jest handel ludźmi i jak się ustrzec, by nie zostać ofiarą tego przestępstwa, corocznie od 13 lat, 18 października w sposób szczególny obchodzony jest Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi.

Nasilenie handlu ludźmi w Polsce zaobserwowano na początku lat 90. XX i od tego czasu jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom. Handel ludźmi to przestępstwo w większości o charakterze transgranicznym, popełniane na terytorium kilku krajów. Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej i Azji do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar, głównie zza wschodniej granicy, ale i dalekiej Azji wykorzystywanych głównie pracy przymusowej oraz prostytucji.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy. Dotychczas dominującą formą była tzw. eksploatacja seksualna, która ustępuje miejsca pracy przymusowej. W dalszej kolejności jest zmuszanie do prostytucji, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, żebractwie, do popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

Zwalczaniem tego przestępstwa w polskiej Policji zajmują się komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni policjanci. W celu podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i zapoznania się z aktualnym stanem przestępności w Polsce biorą oni udział dniach 16 – 18.10.2019 r. w konferencji organizowanej w Poroninie przez Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP z udziałem partnerów zagranicznych z USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz partnerów krajowych – organizacji pozarządowych wspierających ofiary handlu ludźmi. Jednym z tematów przedsięwzięcia było omówienie przebiegu największej dotychczas operacji FORT realizowanej wspólnie przez brytyjskich i polskich policjantów w sprawie wykorzystania na terenie Wielkiej Brytanii Polaków do pracy przymusowej. Podziękowania za udział polskich policjantów w działaniach i za całość polsko-brytyjskiej współpracy osobiście złożył w dniu 20.09.2019 Sir Philip Rutnam, Stały Sekretarz w brytyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas spotkania Grupy Zadaniowej do spraw realizacji Action Plan for Poland.

Z uwagi na skalę zjawiska przestępstwa handlu ludźmi i jego dochodowość, które jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata, w jego zwalczanie i zapobieganie coraz częściej na arenie światowej i europejskiej angażują się międzynarodowe instytucje i organizacje. Handel ludźmi jest przestępstwem zwalczanym przez wszystkie kraje UE różnymi działaniami. To zbrodnia bez granic, dlatego też kraje europejskie zjednoczone w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) oraz EUROPOL połączyły siły, aby w dniu 17 października 2019 r. rozpocząć kampanię prewencyjną dotyczącą handlu ludźmi, w której weźmie udział EUCPN i 24 kraje europejskie.

Celem kampanii jest poinformowanie o przestępstwie handlu ludźmi, o tym, że każdy może być lub stać się ofiarą tego przestępstwa. Ponadto kampania uświadamia potencjalne ofiary, że mają one unijne prawa: pomoc i wsparcie, ochronę, odszkodowanie, prawa człowieka i prawa pracy, okres na zastanowienie się i prawa pobytu oraz prawo do reintegracji. Zadaniem kampanii jest także wskazanie instytucji, organizacji i miejsc, w których można znaleźć pomoc i ochronę.

W ramach kampanii materiały informacyjne dotyczące zjawiska handlu ludźmi, jak nie stać się jego ofiarą i gdzie zgłosić się o pomoc w przypadku podejrzenia bycia ofiarą będą rozpowszechniane na lotniskach, w środkach transportu publicznego, centrach handlowych, stacjach paliw, przejściach granicznych i ambasad. Aktywie włączają się w nią także policjanci, którzy wykorzystują ten dzień na spotkania m.in. z młodzieżą, której uświadamiają z jakimi zagrożeniami może się spotkać.

Między innymi policjanci z Ełku spotkali się z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1 w Ełku. Policjantka wyjaśniła czym jest handel ludźmi, jakie przyjmuje formy, ale przede wszystkim przestrzegała by odpowiednio przygotować się do wyjazdu za granicę, tak by nie paść ofiarą handlu ludźmi. Uczulała by przed wyjazdem sprawdzić czy praca jest legalna oraz by jak najwięcej dowiedzieć się o pośredniku i potencjalnym pracodawcy, a przede wszystkim by decyzji o wyjeździe nie podejmować zbyt pochopnie. Podkreślała, że niefrasobliwość, naiwność i łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego i szybkiego zarobku może nieodwracalnie zmienić  życie, a propozycja interesującej, dobrze płatnej pracy może okazać się pułapką.

 • Spotkanie policjantki z młodzieżą w ZS nr 1 w Ełku
  Spotkanie policjantki z młodzieżą w ZS nr 1 w Ełku
 • Spotkanie policjantki z młodzieżą w ZS nr 1 w Ełku
  Spotkanie policjantki z młodzieżą w ZS nr 1 w Ełku
 • Spotkanie policjantki z młodzieżą w ZS nr 1 w Ełku
  Spotkanie policjantki z młodzieżą w ZS nr 1 w Ełku

W Węgorzewie policjantka zajmująca się profilaktyką, przeprowadziła spotkanie z uczniami klasy III w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie. Działanie te było okazją do podniesienia świadomości młodych osób w zakresie rozpoznania zjawiska dotyczącego handlu ludźmi oraz przekazania podstawowych informacji, jak nie stać się jego ofiarą. W trakcie spotkania z młodzieżą policjanta przedstawiła główne zagadnienia związane z handlem „żywym towarem”, metodami pozyskiwania osób, wskazując przy tym na różne formy i skalę tego zjawiska oraz sposoby niwelowania i unikania zagrożeń. Uczestnicy dowiedzieli się również, gdzie i jak szukać potrzebnej pomocy w sytuacji pojawiającego się niebezpieczeństwa.

 • Spotkanie z uczniami w Węgorzewie
  Spotkanie z uczniami w Węgorzewie

Policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach rozmawiała z młodzieżą z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszycach o procederze handlu ludźmi. Było to już kolejne spotkanie z młodzieżą z tej szkoły poświęcone handlowi ludźmi. Okazuje się, że pojęcie handlu ludzi kojarzy się młodzieży jednoznacznie, mianowicie ze zmuszaniem kobiet do pracy, w tzw. sex-biznesie. Policjantka wyjaśniła, że definicją handlu ludźmi obejmuje też ciężką, często słabo płatną pracę w sytuacji, gdy z różnych powodów nie można z niej zrezygnować. Rozmawiano o tym jak ustrzec się przed tego rodzaju zagrożeniem, jak przygotować się do wyjazdu za granicę, co trzeba wiedzieć o kraju, do którego wyjeżdżamy, aby w razie potrzeby wiedzieć gdzie szukać pomocy. Młodzież otrzymała broszury z informacją o instytucjach pomagającym osobom dotkniętym przestępstwem handlu ludźmi.

 • Policjantka podczas spotkania z młodzieżą
  Policjantka podczas spotkania z młodzieżą
 • Policjantka podczas spotkania z młodzieżą
  Policjantka podczas spotkania z młodzieżą
 • Policjantka podczas spotkania z młodzieżą
  Policjantka podczas spotkania z młodzieżą

W Polsce informację o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego można przesłać na funkcjonującą od 2014 r. w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP skrzynkę e-mailową handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub zadzwonić na telefon zaufania: 664 974 934. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

 

Pomoc ofiarom handlu ludźmi świadczą poniższe organizacje pozarządowe:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@strada.org.pl
 

Armii Zbawienia
ul. Ząbkowska 13/13
03-736 Warszawa
tel.:+48 697 610 001
www.armia-zbawienia.pl
facebook.com/salvationarmypoland
 

YouCanFree.Us Polska
ul. Elektronowa 10
03-219 Warszawa,
kom. +48 518300011
e-mail: biuro@youcanfree.us
www.youcanfreeus.pl
 

Fundacja Light House
ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 90/2/1
90-569 Łódź
tel.: 881223333
e-mail: biuro@fundacjalighthouse.pl
fundacjalighthouse.pl
 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel.:22 616 02 68
faks: 22 616 03 14
e-mail: biuro@fdds.pl
https://fdds.pl


ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
numery linii wsparcia
22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce
00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy
+48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego
116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: biuro@zaginieni.pl

(Biuro Kryminalne KGP)