Skargi i wnioski - Policja Warmińsko-Mazurska

Skargi i wnioski

Zespół Skarg i Wniosków w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie:

 1. przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w oparciu o przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, z zastrzeżeniem skarg w przypadkach, o których mowa w art. 233, 234 i 235 kpa;
 2. obsługuje przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Komendanta Wojewódzkiego Policji lub wyznaczonych przez niego zastępców;
 3. nadzoruje przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne podległe Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie.  

Skargi/wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, 10-959 Olsztyn,
 • ustnie do protokołu w Zespole Skarg i Wniosków Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, ul. Partyzantów 6/8, 10 – 521 Olsztyn, w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.00, w pozostałe dni tygodnia wt.-pt. w godz. urzędowania 7.30 – 15.30,
 • w siedzibie Komend Miejskich oraz Powiatowych Policji. Protokół sporządza funkcjonariusz pełniący dyżur,
 • faksem na nr: 89522 55 05,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej  skargi@ol.policja.gov.pl.

 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14.00 – 17.00.

Termin przyjęcia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie lub jego Zastępców należy ustalić telefonicznie (nr tel. 89522 55 00) lub osobiście w ramach obsługi interesantów w godzinach urzędowania (7.30 – 15.30) w Zespole Skarg i Wniosków. Interesanci proszeni są o podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, nr telefonu i określenie tematu rozmowy.

 

Postępowanie skargowe jest uproszczonym postępowaniem administracyjnym kończącym się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi -  stanowisko organu.  Postępowanie to nie przewiduje trybu odwoławczego. Działanie zgodnie z właściwością oraz odpowiedzialność za naruszenie tej zasady ustawowej określa art. 223 kpa. Z kolei w myśl art. 228 kpa skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według okoliczności, które spowodowały jej wniesienie.

Przekazanie skargi zgodnie z właściwością wynika wprost z brzmienia art. 231 kpa, jak również daje wyraz zasadzie odformalizowania, zgodnie z którą jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym stronę, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis art. 231 kpa nie przewiduje, więc możliwości wydania przez organ niewłaściwy jakiegokolwiek aktu lub dokonania innej czynności.

             

                        WAŻNE:

 • Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.
 • Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.
 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.
 • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Data wpływu skargi
  do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.
 • Organ nie może rozpatrzyć skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.
 • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia – może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiego Centrum Monitorowania Pracy Policji 89522 44 44.