Pełnomocnik KWP ds. Ochrony Praw Człowieka - Policja Warmińsko-Mazurska

Pełnomocnik KWP ds. Ochrony Praw Człowieka

pełnomocnik komendanta wojewódzkiego policji
w olsztynie ds. ochrony praw człowieka

ul. Partyzantów 6/8
10 - 521 Olsztyn
tel. (89) 522 55 33
 

kom. Sebastian Kajczyński
sebastian.kajczynski@ol.policja.gov.pl
 

 

Zakres zadań
Do zakresu zadań realizowanych na samodzielnym stanowisku - Pełnomocnika KWP ds. Ochrony Praw Człowieka należy:

  • propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa;
  • bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  • inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  • inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
  • sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
  • reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  • sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie ochrony praw człowieka;
  • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. zadań.
 
Od 2004 roku w Policji działa sieć pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.
 
W chwili obecnej na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Prawa Człowieka natomiast w terenie wykonuje swoje zadania 17 Pełnomocników KWP/KSP wspomaganych przez nieetatowych Pełnomocników w szkołach Policji.
 
Sieć Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka