Wydział Postępowań Administracyjnych - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Ochrona osób i mienia oraz SUFO

Pozwolenia na broń

Cudzoziemcy

ul. Wincentego Pstrowskiego 3, blok 4
10-049 Olsztyn
tel. (89) 522 43 00
fax  (89) 522 43 05


e-mail: wpa@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

 mł. insp. Stanisław Moroz

Zastępca Naczelnika

podinsp. Janusz Prusik

 

Przyjmowanie interesantów

wtorek w godzinach od 10:00 do 16:45

środa w godzinach od 8:00 do 15:00

czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00

Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia pilnej sprawy w pozostałe dni (poniedziałek, piątek),
po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem merytorycznym

 

Zespół do Spraw Ochrony Osób i Mienia
oraz Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych

 

Do zadań Zespołu należy:

 • obsługa interesantów w związku z listą kwalifikowanych pracowników ochrony oraz zabezpieczenia technicznego,
 • licencji detektywa,
 • wydawanie pozwoleń na broń państwowym formacjom uzbrojonym, strażom gminnym (miejskim), organizacjom sportowym, szkołom i innym podmiotom,
 • uzgadnianie planów ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie,
 • wydawanie pozwoleń na broń oraz kontrola jej przechowywania przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne,
 • nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi,
 • kontrola podmiotów zajmujących się obrotem bronią i amunicją.

 

Zespół Pozwoleń na Broń

Do zadań Zespołu należy:

 • wydawanie i cofanie pozwoleń na broń palną bojową, myśliwską, gazową, sportową, alarmową i sygnałową osobom fizycznym,
 • kontrola przechowywania broni przez osoby fizyczne,
 • wydawanie dopuszczeń do posiadania broni palnej osobom fizycznym,
 • prowadzenie rejestru lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
 • prowadzenie depozytu broni palnej.

 

Zespół do Spraw Cudzoziemców

Do zadań Zespołu należy:

 • udzielanie na wniosek wojewody informacji w zakresie porządku publicznego o cudzoziemcach ubiegających się o zalegalizowanie pobytu w Polsce i nadanie obywatelstwa   polskiego,
 • prowadzenie postępowań w sprawie unieważniania zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • udzielanie informacji  w zakresie porządku publicznego o cudzoziemcach na wniosek:
  -  Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Straży Granicznej, wobec których zaistnieją przesłanki  do udzielania zgody na          pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  -  Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rady do Spraw Uchodźców ubiegających  się o udzielenie ochrony międzynarodowej,
 • występowanie   z wnioskiem do właściwego  organu Straży Granicznej,  o wydanie  decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, cofnięcia cudzoziemcowi zgody ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,
 • koordynowanie działań jednostek Policji i wykonywanie czynności w sprawach zobowiązania  cudzoziemców do powrotu,  unieważnienia zezwolenia na  przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wydaleń obywateli UE,
 • prowadzenie postępowań w sprawie umieszczenia danych osobowych cudzoziemca w  wykazie osób niepożądanych na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • opracowanie wniosków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie do Komendanta Głównego Policji o wystąpienie z wnioskiem do wojewody w sprawie wydania decyzji o wydaleniu obywatela państw członkowskich UE,
 • koordynowanie czynności związanych z niezwłocznym przekazaniem  cudzoziemca     przez  jednostki Policji województwa do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce zatrzymania organu Straży Granicznej,
 • wprowadzanie i aktualizacja danych w aplikacji POBYT&MRG,
 • nadzorowanie problematyki postępowań w sprawach cudzoziemców, realizowanej w jednostkach Policji szczebla powiatowego oraz organizowanie lokalnego doskonalenia zawodowego,
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kontroli legalności pobytu cudzoziemców przez komendantów powiatowych/miejskich Policji województwa,
 • opracowanie i nadzór nad wdrażaniem  "Założeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jednostek jej podległych dot. działań związanych z polityką migracyjną",
 • nadzór nad pobytem małoletnich nie będących obywatelami polskimi na terenie  
  województwa w celach resocjalizacyjnych.