Menu przedmiotowe:
Galeria
15
KPP WęgorzewoBroń palna myśliwska
Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Za ważną przyczynę uzasadniającą wydanie pozwolenia na broń  palną myśliwską do celów łowieckich uważa się w szczególności posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

14 grudnia 2011r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz /Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1548/. Akt ten wprowadzi istotne zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i  znakowania tusz /Dz.  U. Nr 61, poz. 548 oraz z 2010 r. Nr 186, poz. 1250/, w szczególności:

"1) w § 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) maksymalnym załadowaniu broni — rozumie się przez to całkowite załadowanie magazynka oraz wprowadzenie naboi do wszystkich komór nabojowych broni;”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.
1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o  lufach gwintowanych lub gładkich, z  wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i  rewolwerów, z  której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jednorazowo najwyżej dwa naboje.(...)"

Akt prawny dostępny jest w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP) na stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl/ pobierz przez ISAP
 
Pozwolenie na broń, wydane do celów łowieckich uprawnia do posiadania broni dopuszczonej do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów i amunicji do niej.
 
W celu uzyskania pozwolenia na broń palną myśliwską do celów łowieckich należy:
  • złożyć podanie adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w którym należy zamieścić m. in. swoje pełne dane, tj.: imię, nazwisko, imiona rodziców i nazwisko panieńskie matki, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny Powszechnego Elektroniczego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adres miejsca stałego pobytu, serię i numer dowodu osobistego, datę i nazwę organu który go wydał a także numer własnego telefonu lub telefonu do miejsca pracy (ułatwi to kontakt policjanta z kandydatem do posiadania broni)
  • ponadto wniosek powinien zawierać uzasadnienie
  • w przypadku ukończenia 18 lat a nieukończenia 21 lat, dołączyć wniosek Polskiego Związku Łowieckiego
  • dołączyć do podania orzeczenia lekarskie i psychologiczne, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, potwierdzające, że ubiegający może dysponować bronią
  • dołączyć zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego
  • dołączyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dla osób wstępujących do PZŁ
  • dołączyć dokument potwierdzający wniesienie należnej opłaty skarbowej tytułem - „pozwolenie na broń" na konto Urzędu Miasta w Olsztynie (szczegółowe informacje w zakładce „Opłaty")

Dzień z pracy Policji
Zdarzenia: 2014-04-16
1. Zatrzymani
    na gorącym uczynku: 23
2. Wypadki drogowe: 1
    - ranni: 1
    - zabici: 0
3. Kolizje drogowe: 47
4. Nietrzeźwi kierowcy: 12
Ostatnia aktualizacja: 2014-01-23
© 2006 - Wszystkie prawa zastrzeżone Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Projekt pt. "Rozwój e-usług publicznych i e-komunikacji między społecznością regionu, a Policją województwa warmińsko - mazurskiego" współfinansowany w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.