Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie – https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.01.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.01.2023

Strona internetowa https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niekompatybilność – nazwa, rola, wartość – 5 przypadków

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,64 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Wachowską pod nr telefonu 47 731 5430, e-mail: magdalena.wachowska@ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr nr 47 731 5441, e-mail: bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB – przejście do następnej pozycji,

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,

ENTER – wybór pozycji,

STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – przesuwanie  strony poziomo,

SPACJA – przesunięcie w dół o cały  zakres strony.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8

10-521 Olsztyn

 

Wjazd do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie możliwy jest od ulicy Partyzantów. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie umieszczonym nad wejściem głównym do budynku. Od strony parkingu przy drzwiach bocznych zastosowano obniżony domofon umożliwiający kontakt ze służbą dyżurną.

 

Do wejścia głównego prowadzą schody, od jego lewej i prawej strony. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku. W holu głównym, na wprost wejścia, znajduje się biuro przepustek. Pracownicy biura przepustek nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na ścianie naprzeciwko punktu kontroli dostępu znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu kontroli dostępu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze po prawej stronie.

W niedalekiej odległości od budynku KWP w Olsztynie znajdują się przystanki autobusowe komunikacji miejskiej. Dojście do budynku umożliwiają chodniki wykonane z kostki brukowej, na której umiejscowione są ścieżki naprowadzające dla osób z dysfunkcją wzroku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na końcu prawego skrzydła holu głównego. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących: https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/19093,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

Na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Kępką,  tel. 47 731 44 42, e-mail: andrzej.kepka@ol.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KWP w Olsztynie podinsp. Dorotą Rak, tel. 47 731 5533, e-mail:dorota.rak@ol.policja.gov.pl

 

(sk/rj)

 

Powrót na górę strony