Sztab Policji - Policja Warmińsko-Mazurska

Sztab Policji

Misja Policji

Systematycznie poprawiając skuteczność,
służymy społeczeństwu
zapewniając bezpieczeństwo i porządek publiczny
zgodnie z zasadami
demokratycznego państwa prawa.

 

Struktura Sztabu Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn
tel. (89) 522 53 00
fax. (89) 522 53 05

e-mail: naczelnik.sztab@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

mł. insp. Przemysław Polechoński

 

Zastępca Naczelnika

podinsp. Grzegorz Leżanko


 

    Zespół Dyżurnych
tel. (89) 522 53 03

Zespół Operacji Policyjnych
tel. (89) 522 53 11

    Zespół Zarządzania Kryzysowego
tel. (89) 522 53 02

 

    Sekretariat Wydziału
tel. (89)522 53 00
fax (89)522 53 05

ZESPÓŁ DYŻURNYCH:
                                                        
Zespół sprawuje bieżący nadzór i koordynuje funkcjonowanie służb dyżurnych komend powiatowych ( miejskiej )  Policji oraz realizowane przez nie zadania.

Prowadzi bieżącą analizę wydarzeń na terenie województwa i zapewnia właściwy obieg informacji o zdarzeniach.

Współdziała z dyżurnymi komend wojewódzkich Policji w kraju oraz  z pozapolicyjnymi służbami dyżurnymi szczebla wojewódzkiego, w celu pozyskiwania i wymiany informacji na temat mogących wystąpić lub występujących zagrożeń.

Koordynuje działania Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w związku z zaistniałymi zdarzeniami i w razie potrzeby kieruje do działań policyjne jednostki specjalistyczne oraz współdziała w tym zakresie z instytucjami pozapolicyjnymi.

Organizuje i koordynuje działania Policji na terenie województwa w przypadku prowadzenia pościgów i blokad za sprawcami przestępstw, a w razie potrzeby współdziała z dyżurnymi komend wojewódzkich Policji województw ościennych.

ZESPÓŁ OPERACJI POLICYJNYCH:
 
Zespół zajmuje się rozpoznaniem i analizą mogących wystąpić i występujących zagrożeń  porządku publicznego w związku z mającymi się odbyć lub odbywającymi się imprezami masowymi.

Koordynuje  działania Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie  wykonawstwa zadań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych, zgromadzeń,  zabezpieczeniem pobytu VIP-ów na terenie województwa, współdziałając w tym zakresie z organami administracji publicznej, organizatorami imprez i innymi instytucjami.

Wypracowuje oraz wdraża nowe formy i metody działania Policji w zakresie prowadzenia zabezpieczenia imprez masowych oraz akcji i operacji policyjnych.

Realizuje zadania wynikające z prowadzenia Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego d/s Imprez Masowych i współdziała w tym zakresie z podmiotami do tego uprawnionymi.

Prowadzi i nadzoruje zadania z zakresu negocjacji policyjnych na obszarze województwa, organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu negocjacji oraz działań minersko-pirotechnicznych i prewencyjnych Policji na obszarze administracyjnym województwa w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
   
Zespół zajmuje się rozpoznaniem i analizą zagrożeń oraz podejmowaniem przedsięwzięć związanych z zaistnieniem szeroko rozumianych sytuacji kryzysowych o charakterze klęski żywiołowej, awarii technicznej, zagrożeniem bezpieczeństwa państwa na szczeblu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w fazie zapobiegania, reagowania, przeciwdziałania i odbudowy.
 
Ponadto koordynuje realizację zadań z  tym związanych w jednostkach organizacyjnych policji województwa warmińsko-mazurskiego, a także współpracuje na poziomie wojewódzkim z podmiotami pozapolicyjnymi przewidzianymi do reagowania w przypadku zaistnienia takich zdarzeń.